Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbywają się w poniedziałek. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 17.00, następnie katecheza w salce katechetycznej.

 

Ostateczny termin zgłaszania dzieci chcących przystąpić do I Komunii św. upływa z końcem miesiąca września.

 

 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚW. 13.05.2018 R.

 

Zbiórka przed kościołem godz.: 10.45

 

Obrzędy wstępne – przed kościołem:

Dzieci pierwszokomunijne stoją przed kościołem, Ksiądz Proboszcz wychodzi do dzieci z ministrantami.

 

KSIĄDZ PROBOSZCZ: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

DZIECI: Na wieki wieków. Amen

KSIĄDZ PROBOSZCZ: (krótkie przywitanie zebranych przed świątynią)

Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie Was kochane Dzieci, które pragniecie dzisiaj spotkać się po raz pierwszy z Panem Jezusem w Komunii Świętej, Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej pięknej i wzruszającej uroczystości.

 

Prośba dzieci o udzielenie I Komunii św. i błogosławieństwo rodziców (dwójka dzieci).

 

Dziecko: – Ania S.

Księże Proboszczu! Długo czekaliśmy na ten uroczysty dzień I Komunii świętej. Przez wiele miesięcy trwało nasze przygotowanie, modlitwa, troska Księdza Proboszcza i naszych kochanych Rodziców, byśmy mogli stanąć przy ołtarzu Pana Jezusa i przyjąć go w Komunii świętej. I oto nadszedł ten dzień pełen radości. Nasze serca są gorące i pełne miłości, czekają z radością na Pana Jezusa. 

 

Dziecko: – Bartosz B.

Zanim przeżyjemy tę radosną chwilę i po raz pierwszy przyjmiemy Jezusa do naszych serc, Was kochani Rodzice prosimy o błogosławieństwo na całe nasze życie w przyjaźni z Panem Jezusem. Księże Proboszczu prosimy, poprowadź nas do ołtarza i podaj nam Pana Jezusa w Komunii świętej.

 

KSIĄDZ PROBOSZCZ: W życiu każdego człowieka są dni, które pamięta się na całe życie. Do takich dni należy dzień I Komunii świętej. W tej uroczystej chwili rodzice udzielają swoim dzieciom błogosławieństwo. Dzieci poproszą rodziców o błogosławieństwo.

 

Prośba dzieci o błogosławieństwo (wszystkie dzieci razem)

 

Błogosław Ojcze, Błogosław Matko – dłońmi swoimi.
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć – wspólnie z innymi.

Na świętą chwilę, w radości czy w udręce.
Niech błogosławią nam rodziców ręce.

 

Rodzice błogosławią swoje dzieci:

RODZICE: Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.

 

KSIĄDZ PROBOSZCZ: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwsze przyjmą chleb życia wiecznego, uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Ciebie i obdarz je żywą wiarą, mocną nadzieja i gorącą miłością. Zgromadź razem dzieci ich rodziców przy swoim ołtarzu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Niech to pokropienie wodą święconą przypomni tym dzieciom chrzest i wielką godność przybranych dzieci Bożych.

 

Pokropienie wodą święconą.

 

PROCESJA DO KOŚCIOŁA.

 

EUCHARYSTIA

 

W kościele na rozpoczęcie Mszy św.

Pieśń „Przybądź Duchu Stworzycielu” (DN nr 594, str. 686).

 

Prośba rodziców o udzielenie Sakramentu Eucharystii (dwójka rodziców).

 

MATKA: …………………………………………………………………………

 

Przed kilkoma laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę o wiary. To święte, Boże życie, które otrzymały na chrzcie, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoimi dziecięcymi sercami.

 

OJCIEC: ………………………………………………………………………….

 

Dziś w imieniu zgromadzonych tutaj rodziców, opiekunów i naszych gości prosimy pokornie o udzielenie w czasie tej uroczystości naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Jesteśmy przekonani, że dzieci te zostały dobrze przygotowane i w pełni zdają sobie sprawę z łaski, jakiej dostępują. Mamy nadzieję, ze to pierwsze spotkanie z Chrystusem, obecnym w Eucharystii, zaowocuje w nich coraz dojrzalszą przyjaźnią z Bogiem na całe ich życie.

 

Akt Pokuty: „Spowiadam się...”

 

„Chwała na wysokości Bogu...”

 

 

Liturgia Słowa (trójka dzieci):

 


I Czytanie (Dz 1, 1-11) – Dziecko: – Filip K.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

 

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

 

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

 

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

 

Oto słowo Boże.

 

 

Psalm – Dziecko: – Amelia K.

 

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

 

Refren.

 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

 

Refren.

 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

Refren.

 


II Czytanie (Ef 4, 1-13) – Dziecko: – Bartosz M.

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

 

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

 

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

 

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

 

Oto słowo Boże.

 

 

Ewangelia.

 

Homilia.

 

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

 

Rodzice zapalają dzieciom świece. Dwójka dzieci podchodzi do chrzcielnicy.

 

Dziecko: – Ania S.

 

Dziecko: – Bartosz B.

 

KAPŁAN: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
WSZYSTKIE DZIECI: Wyrzekam się.
KAPŁAN: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
WSZYSTKIE DZIECI:: Wyrzekam się.
KAPŁAN: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
WSZYSTKIE DZIECI:: Wyrzekam się.
KAPŁAN: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
WSZYSTKIE DZIECI: Wierzę.
KAPŁAN: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
WSZYSTKIE DZIECI: Wierzę.
KAPŁAN: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstania Ciała i życie wieczne?
WSZYSTKIE DZIECI: Wierzę.
KAPŁAN: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
WSZYSCY: Amen.

 

Pieśń: „Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz” (DN nr 207, str. 502).

 

 

Modlitwa wiernych ( szóstka dzieci).


Dziecko: – Jessica K.

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy....

 

Dziecko: – Aleksander Z.
2. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez posługę Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. Błogosław im w codziennej pracy, umacniaj darami Ducha Świętego i prowadź drogą świętości. Ciebie prosimy...

 

Dziecko: – Magdalena G.
3. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy...

 

Dziecko: – Tomasz K.

 

4. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy...

 

Dziecko: – Oliwia D.

 

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Pan Jezus obdarzył ich szczęściem wiecznym w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy...

 

Dziecko: – Borys M.

 

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy....

 

 

Procesja z darami (szóstka dzieci).

(trójka dzieci dar ołtarza, trójka dzieci woda, wino, kielich).

 

Dziecko: – Mateusz T.

 

Dziecko: – Filip N.

 

Dziecko: – Jakub H.

 

Dziecko: – Malwina Ż.

 

Dziecko: – Maciej D.

 

Dziecko: – Rafał K.

 

 

Znak Pokoju (dwójka dzieci).

 

Dziecko – Martyna C.

 

Dziecko – Natalia C.

 

 

Komunia św.

Pieśni: „Panie dobry jak chleb” (DN nr 290, str. 535).

„Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało” (DN 269, str. 528).

 

Po Komunii św.

Pieśń: „Już gościsz Jezu w sercu mym” (DN 320, str. 548).

 

 

Podziękowanie rodziców i dzieci pierwszokomunijnych (dwójka dzieci, dwójka rodziców).

 

Dziecko: Paweł M.

Drogi Księże Proboszczu, dziękujemy za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej. Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu byłeś przy nas. Bardzo cenimy sobie twoją troskę o nas i serce, jakie włożyłeś w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii

 
Dziecko: Zuzanna H.

Obiecujemy naszą gorącą modlitwę w Twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże błogosławieństwo, o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przynosiła ona wiele dobra całej naszej parafii.

 

 

RODZICE: ………………………………………………………………………..

Czcigodny Księże Proboszczu,

Dzisiejszy dzień Pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci na zawsze zapisze się w naszych sercach. Nie byłoby jednak tej uroczystości, gdyby nie Twoje Kapłaństwo. Dziękujemy za to, że w imię Pana Jezusa odpuszczasz nam grzechy, rozdajesz Ciało Pańskie i umacniasz nas błogosławieństwem, byśmy nie ustali w drodze do nieba. W imieniu wszystkich Rodziców dzieci pierwszokomunijnych pragniemy podziękować: za Ofiarę Mszy św., za głoszenie Słowa Bożego, za pierwsze rozgrzeszenie naszych dzieci, za codzienny przykład życia, za uśmiech, serce i nieustającą troskę o nasze rodziny, a przede wszystkim za dzisiejszą Eucharystię i modlitwę. Za to wszystko, co dziś trudno wyliczyć, a jest dowodem Twego ofiarnego wypełniania, powołania do służby Bogu i ludziom.
Niech Chrystus Pan zawsze Ci błogosławi, a Matka Boża, niech otoczy opieką i obdarzy potrzebnymi łaskami.

 

Błogosławieństwo końcowe.

 

Pieśń: Regina Caeli: „Raduj się, nieba Królowo” (DN nr 566, str. 672).

 

 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO POPOŁUDNIOWE

 

Paweł M.

1. Najpiękniejszy to dzień w życiu,
dzień niezapomniany,
dzień pierwszej Komunii świętej
od Boga nam dany.

 

Mateusz T.

2. Dzień taki szczęśliwy, dzień taki radosny!
Spotkaliśmy Pana w pogodny dzień wiosny.
Przytulił nas Jezus, przygarnął serdecznie.
W przyjaźni z Jezusem będziemy żyć wiecznie.

 

Pieśń: Oto jest dzień

 

Bartosz B.

3. Jezu najsłodszy Ojcze i Panie,

dziś pierwsze moje z Tobą spotkanie.

Przyjmij w ofierze me serce małe,

by Cię kochało przez życie całe.

 

Jakub H.

4. Choć się ukryłeś w tej Hostii Małej,

Ciebie mój Jezu od razu poznałem,

i tak się cieszę, żeś przyszedł do mnie,

bo Cię mój Jezu kocham ogromnie.

 

Borys M.

5. Do Ciebie Jezu wyciągam ręce,

bo ty mnie kochasz najgoręcej,

Ty mi się dzisiaj oddałeś cały,

w tej przenajświętszej Hostii białej.

 

Pieśń: Jak rozpoznać mam Chrystusa

 

Maciej D.
6. Witam Cię mój Jezu drogi,
witam Cię w serduszku mym,
Ty bądź zawsze królem moim,
a ja będę dzieckiem Twym.

 

Aleksander Z.

7. Dziś dziękuję Ci gorąco,
żeś się dla mnie chlebem stał,
żeś w maleńkiej Hostii białej
przyjść do serca mego chciał.

Tomasz K.
8. Proszę – pomóż mi przez życie
razem z Tobą Jezu iść,
ja w twym sercu pragnę zostać,
ja w nim zawsze pragnę być.

 

Pieśń: Sercem kocham Jezusa

 

Filip K.

9. Dziś do Ciebie Jezu drogi
moje serce tak się rwie,
bo w Komunii po raz pierwszy
z Tobą zjednoczyło się.

Oliwia D.
10. Ty wstąpiłeś w serce moje
więc na zawsze zostań w nim
ja Ci daję serce moje
chcę być przyjacielem Twym.

Zuzanna H.
11. Tyś tak dobry, miłosierny,
Ty tak kochasz serce me,
ja Ci za to chcę być wierny,
ja Cię za to kochać chcę

 

Pieśń: Ofiaruję Tobie Panie mój

 

Malwina Ż.
12. Jesteś już z nami Jezu kochany,
witam Cię i wielbię Pana nad Pany,
i na kolanach czczę Cię w pokorze,
dzięki Ci składam mój dobry Boże.

Jessica K.
13. Dziękuję Ci za to szczególnie bez miary,
żeś mi udzielił Twej łaski – wiary.
Żeś stworzył dla mnie niebo z gwiazdami,
żeś tu zamieszkał na ziemi z nami.

 

Pieśń: Kiedyś o Jezu chodził po świecie

Magdalena G.
14. Cóż ja Ci Jezu drogi dam za to,
Serce odziane niewinną szatą.
Wszystko co mam – Tobie daruję,
Całego siebie ci ofiaruję.

 

Martyna C.
15. I tych co kocham i mnie kochają,
O dobro duszy mej się starają.
Bądź im nagrodą, teraz i wiecznie,
O to Cię Jezu proszę serdecznie.

Natalia C.

16. A mnie błogosław, dodawaj siły,
zamknij w swym sercu, o Jezu mój miły.

 

Pieśń: Wszystko Tobie oddać pragnę

 

Amelia K.
17. Panie Jezu obecny już w naszych sercach:
- kochamy Ciebie
- wielbimy Ciebie,
- dziękujemy Tobie,
bo Ty do końca nas umiłowałeś
i pozostałeś z nami w Eucharystii,
Dziękujemy Ci Jezu

Rafał K.
18. Ty z miłości do nas przyszedłeś na świat,
stałeś się dzieckiem jak my,
objawiłeś nam Ojca,
a przez śmierć i zmartwychwstanie,
dałeś nam nowe życie,
Dziękujemy Ci Jezu

Bartosz M.
19. Ty dałeś nam Kościół święty i sakramenty święte,
w których okazujesz swą zbawczą miłość
i obdarzasz nas łaską uświęcającą,
Dziękujemy Ci Jezu

Anna S.
20. Dzisiaj obdarzyłeś nas szczęściem nieba,
gdy pod postacią  przyszedłeś chleba.
Ty jesteś naszą Miłością,
Ty jesteś naszą Radością,
Ty jesteś naszym Życiem,

Dziękujemy Ci Jezu

 

Pieśń: Nie umiem dziękować Ci Panie

 

Filip N.

21. Klęczę przed Tobą Jezu kochany,

By Cię uwielbić w darze nam danym.

W tym chlebie białym, w którym stworzenie

Znajduje pokój, życie, istnienie.

 

Jan Sz.

22. Dałeś nam siebie w Komunii cały,

A nasze serca drzwi otwierały,

Byś wszedł cichutko, dyskretnie wielce -

w malutkim chlebie, wina kropelce.

 

Pieśń: Już gościsz Jezu w sercu mym

 

Podziękowanie ojca: …………………………………………………………………….

Panie Jezu, obecny tu w Najświętszym Sakramencie, pragniemy Ci złożyć nasze dziękczynienie, za chrzest św. przez który zostaliśmy włączeni do Kościoła, szczególnie zaś za dzisiejszą eucharystię, w czasie której po raz pierwszy wstąpiłeś do serc naszych dzieci.
Trudno Panie w dzisiejszym świecie żyć zgodnie z nauką Kościoła i Ewangelii, jednak z Twoją pomocą jest to możliwe. Znamy wartość Twojej nauki, dlatego prosimy, spraw byśmy dobrze zrozumieli nasze powołanie i godnie je realizowali.
Udzielaj nam Jezu takiej mądrości, byśmy umieli wybierać dla siebie i naszych dzieci tylko to, co dobre i szlachetne. Ty, który tak ukochałeś człowieka, wlej w nasze serca miłość, która pozwoli wszystko przezwyciężyć, a która nigdy nie ustaje.
Błogosław nasze rodziny, nasze dzieci i prowadź drogą, której celem jesteś Ty i Twoje Królestwo.

Podziękowanie matki: ………………………………………………………………………
Matko Boża i nasza Matko! I Tobie pragniemy dziś dziękować za wielką radość, która jest udziałem naszych dzieci i nas samych.
Ty otaczałaś czułą opieką swego Syna, a naszego Pana, tak i dzisiaj weź w swą opiekę nas, nasze dzieci, nasze rodziny. Pomagaj nam Matko, aby nasza miłość do Jezusa stale wzrastała i była coraz gorliwsza. Ty znasz nasze słabości i niedoskonałości. Dopomóż nam, wszystko przezwyciężyć, zło zmienić, a dobro rozwijać. Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas!

 

Pieśń: Maryjo, ja Twe dziecię