HISTORIA

Południowa dzielnica Zabrza, tzw. Guido, przed rokiem 1931 należała do Parafii św. Franciszka. W latach 1928 – 1931 nabożeństwa niedzielne odprawiano w cechowni kopalni „Guido”. Proboszcz Parafii św. Franciszka w roku 1930 zakupił dla celów kościelnych restaurację, salę taneczną i ogród w dzielnicy Guido. Prace adaptacyjne przeprowadzono pod kierunkiem budowniczego p. Jamborka. 25.06.1931r. Sufragan Wrocławski Bp Walenty Wojciech poświęcił kościół, który wyposażenie wnętrza otrzymał z nieistniejącego drewnianego kościoła św. Andrzeja w Zabrzu. Ołtarz główny drewniany, renesansowy przechodzący w barok, z obrazami św. Antoniego (1931r.) i figurami św. Stanisława Biskupa, św. Barbary, św. Jadwigi Śląskiej i św. Mikołaja. Ołtarze boczne: Najśw. Serca P. Jezusa i Matki Bożej oraz „grupa ukrzyżowania” i Droga Krzyżowa – w stylu ołtarza głównego. W latach 1936 – 1960 proboszczem był ks. Alojzy Dylla, który w styczniu 1960r. wyjechał do Niemiec. Druga wojna światowa nie spowodowała w kościele większych szkód, oprócz skonfiskowania dzwonu. W latach 1960 – 1992 proboszczem był ks. radca duch. Franciszek Czernik, który po reorganizacji przez papieża Jana Pawła II diecezji w Polsce, przeszedł na emeryturę. W roku 1987 część parafii przeszła w granice nowej parafii Krzyża św. i przy kościele św. Antoniego zostało ok. 2, 5 tys. wiernych. Papież Jan Paweł II Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z dn. 25.03.1992r. dokonał reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych w Polsce. W wyniku tego powstała m.in. nowa Diecezja Gliwicka z części Diecezji Opolskiej i Katowickiej. Parafia św. Antoniego znalazła się więc w granicach Diecezji Gliwickiej, której biskupem diecezjalnym został Bp Jan Wieczorek z Opola, a biskupem pomocniczym Bp Gerard Kusz, również z Opola. Bp Gliwicki proboszczem parafii św. Antoniego w Zabrzu zamianował ks. Michała Adamek, który objął parafię w Uroczystości NMP Częstochowskiej 26 sierpnia 1992roku. W 1994r. przeprowadzono remont generalny kościoła i probostwa przy współudziale KWK Zabrze – Bielszowice, która między innymi przyczyniła się do powstałych szkód budowlanych. Poniżej zamieszczone jest kalendarium najważniejszych wydarzeń w parafii:

1920 r. – starania o nowy Kościół dla południowej dzielnicy zw. Guido
1928 r. – 1931 r.
nabożeństwa niedzielne w cechowni kopalni „Guido”. Dojeżdżał także były proboszcz Parafii św. Anny ks. prałat Fr. Pieruszka.
1930 r. – zakup restauracji i podległej sali tanecznej przez ówczesnego Proboszcza parafii św. Franciszka ks. prałata Bennka.
1930 r. – 1931 r.
– udana adaptacja na cele kościelne. Wybrano Patrona św. Antoniego – orędownika biednych.
25 czerwca 1931 r. – uroczystość poświęcenia Kościoła przez Ks Biskupa Walentego Wojciech z Wrocławia. Główną ozdobę Kościoła stanowi ołtarz główny drewniany, zabytkowy w stylu renesansowym przechodzący w barok z obrazem św. Antoniego i figurami św. Stanisława Biskupa, św. Barbary, św. Jadwigi Śląskiej i św. Mikołaja. Ołtarze boczne Serca Pana Jezusa oraz Matki Boskiej. Grupa ukrzyżowania i Droga Krzyżowa w stylu ołtarza głównego.
1936 r. – nominacja ks. Alojzego Dylli na stałego proboszcza.
30 maja 1937 r. – pierwsza Procesja Bożego Ciała wyszła z Kościoła na ulicę.
1939 r. – 1945 r. – wojna wyrządziła niewielkie szkody Kościołowi. Liczba parafian osiągnęła 3500 dusz.
1960 r. – Ks. dziekan A.Dylla wyjeżdża ze względów zdrowotnych do Niemiec.
Styczeń – Wrzesień 1960 r.
zastępstwo na czas nieobecnego ks. Proboszcza przejmuje O Kamilianin Antoni Kormański.
11 Września 1960 r. – uroczyste wprowadzenie przez ks. prałata Tomeczka nowego proboszcza – ks. Franciszka Czernika, dotychczas notariusza w Kurii Biskupiej w Opolu.
15 Października 1960 r. – Ks. Biskup Ordynariusz F. Jop udziela Bierzmowania i konsekruje nowy dzwon im. św. Barbary, w miejsce skonfiskowanego w czasie wojny.
4 Grudnia 1964 r. – poświecenie Kaplicy Zmarłych przez Ks. Biskupa H. Grzondziela.
29 Października 1966 r. – największa uroczystość w historii naszego Kościoła. Peregrynacja – Nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej poprzedzone długimi przygotowaniami. Misje św., dużo nawróceń. Obecny były ks. biskup W. Wycisk.
1966 r. – Millenium – Wiele uroczystości parafialnych.
20 Czerwca 1975 r. – uroczystość srebrnych godów kapłańskich ks. proboszcza Fr. Czernika.
15 Maja 1977 r. – prymicje pierwszego kapłana naszej parafii ks. Krzysztofa Krogla.
25 Grudnia 1980 r. – obchody 50-lecia kościoła. Nabycie naczyń i sprzętu liturgicznego, malowanie, nowy sufit kasetonowy.
14 Czerwca 1981 r. – uroczystość 50-lecia poświecenia naszego kościoła z udziałem Ks. Biskupa Ordynariusza A.Nossola i wielu gości. Udzielono Sakramentu Bierzmowania. Poświęcenie kaplicy św. Floriana na terenie koksowni „Makoszowy” ufundowanej przez „Solidarność”.
10-17 Maja 1987 r. – Misje Parafialne prowadzone przez Ojców Jezuitów
1988 r. – Część Parafii przechodzi do nowo powstałej Parafii św. Krzyża na osiedlu „Janek”. Przy Parafii św. Antoniego pozostaje około 2.5 tysiąca parafian
19 Czerwca 1988 r. – 60-lecie Kapłaństwa Karola Janoszki i Misjonarzy.
16 Czerwca 1991 r. – Jubileusz 60 – lecia Kościoła, który zostanie całkowicie odmalowany, wiele prac renowacyjnych przy kościele i probostwie. Udział ks. Biskupa Gerarda Kusza z Opola.
25 Marca 1992 r. – Papież Jan Paweł II bullą: „Totus Tuus Polonia Populus” utworzył nową diecezję gliwicką z części diecezji opolskiej i katowickiej. Parafia św. Antoniego znalazła się w granicach diecezji gliwickiej. Ordynariuszem nowej diecezji został Ks. Bp Jan Wieczorek, zaś biskupem sufraganem Ks. Bp Gerad Kusz pomocniczy Bp Opola. Po reorganizacji Ks. Proboszcz Parafii św. Antoniego diecezjalny duszpasterz głuchoniemych przechodzi na emeryturę.
26 Sierpnia 1992 r. – nominacja byłego proboszcza w Boronowie na proboszcza Parafii św. Antoniego w Zabrzu ks. Michała Adamek.
1994 r. – Remont Kościoła i probostwa przy współudziale KWK Zabrze – Bielszowice
28 Sierpnia 1995 r. wprowadzenie na urząd proboszcza ks. Eugeniusza Marcisza.
Październik 1996 r. – drugie nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
5 Marca 2003 r. – Środa Popielcowa – umiera na zawał serca ks. proboszcz Eugeniusz Marcisz. Obowiązki proboszcza pełni o. Maciej Kamilianin
24 Marca 2003 r. – Zapoznawcza wizyta ks. Janusza Gnata z dziekanem ks. Andrzejem Iwaneckim.
27 Marzec 2003 r. – Wprowadzenie na urząd proboszcza ks. Janusza Gnata przez ks. Andrzeja Iwaneckiego, proboszcza Parafii św. Franciszka na Zaborzu.
8 Maja 2004 r. – święcenia diakonatu parafianina Michała Klementowicza w Seminarium w Opolu.
15 Maja 2005 r. – Prymicje ks. Michała Klementowicza.
11 Sierpnia 2006 r. – Ponowienie ślubów wieczystych na terenie parafii przez S. Weronikę Figas.
30 Września 2006 r. – ogłoszenie św. Kamila patronem miasta Zabrze
11 Kwietnia 2007 r. – Wizytacja Ks. Biskupa Jana Wieczorka w Parafii.
9 Czerwca 2007 r. – Misje parafialne prowadzone przez Ojców Oblatów. Ojca Antoniego Walisk oraz ojca Maksymiliana Wenderlbergera
10 Kwietnia 2008 r. – Diakonat brata Idziego Soroburskiego w Panewnikach.
30 Kwietnia 2009 r. – Święcenia ojca Idziego Soroburskiego
2 Maja 2009 r. – Prymicje ojca Idziego Sorobursiego.
22 Maja 2010 r. – Zainicjowane modlitwy za miasto Zabrze.
13 Czerwca 2010 r. – 25-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Janusza Gnat, połączone z odpustem parafialnym.
15 – 19 Października 2010 r. – poświecenie Drogi Krzyżowej w Połupanówce na Ukrainie, która miała łączyć Katolicki Kościół w Polsce i na Ukrainie oraz Kościół Prawosławny z Grekokatolickim.
28 Sierpnia 2011 r. – rozpoczęcie posługi przez nowego proboszcza ks. Bogusława Syty.
8 Września 2011 r. – założenie Scholi Parafialnej.
20 Listopada 2011 r. – przyjęcie nowych kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza.
8 Grudnia 2011 r. – uroczyste przyjęcie kandydatów do Wspólnoty Dzieci Maryi.
22 – 26 Lutego 2012 r. – Rekolekcje Parafialne prowadzone przez ojca Idziego Soroburksiego.
Sierpień 2013 r. Malowanie kościoła.